Dopo l’ultima cena la poesia del cuntastorie Mel Vizzi in vernacolo sui candidati sindaco

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una immagine satirica dell’ultima cena creata da Francesco D’Aleo ambientata a Gela con i candidati sindaco. Oggi pubblichiamo una poesia in vernacolo che ai politici gelesi in corsa per la carica di primo cittadino è stato dedicata dal Cuntastorie Mel Vizzi.

Mel Vizzi al secolo Carmelo Vizzi, opera da svariati anni come poeta dialettale e Cuntastorie, in collaborazione di volta in volta con artisti e musicisti vari, locali e non, anche extra-regionali, presentando una poetica di ricerca delle origini, delle tradizioni, del senso popolare. Interessantissima la ricostruzione della  vita della grande artista folk Rosa Balistreri.

Un modo, anche in questo caso originale, per parlare di elezioni e di politica, stemperando il clima di questi giorni a volte molto rovente. Ecco di seguito il testo della poesia scritta quando ancora tra i candidati c’era anche Bartolo Scrivano.

 

LI CANDIDATI A SINNACU (Gela 2015)

 di Mel Vizzi

 

Se ppa pottròna a Sinnacu          cci fussi un candidatu

putìssi arristàricci                cu cc’è già acculacciàtu

perciò se pritinnènti               cci fussi iddru sulu

mancu si scomodassi              lu Sinnacu Fasulu.

Se la pottròna  ammèci             parò fa gola a dui

già si putìssa diri:             “S’assètta… cu sa’ccui”?

Partènnu di na para           già si tratta di gara !

e se a cùrriri su tri…       la cosa è menu chiara !

…ed è ancora cchiù seria     se si’nn’aggiungi n’àttru:

è stritta la pottròna          se a vònnu avìri in quattru !

Ma si cci’attacca forti         Fasulu, e ‘un s’arrimìna

se pronti ppa pottròna           già sùnnu na cinqìna.

Si senti minacciatu         quannu sù jùnti a sei

“Ccà cci mori Sanzoni         ccu’ttutti i Filisdèi” !

“Ccà fànnu tutti i sperti !      …Sti cosi ‘un sù corretti” !

Mentri dicìva chissu…       s’arridducèru a setti !

Ognunu ccà sò Giunta…     cchi sò cunzìgli bbòni…

ccu li sò Cunziglièri…       e ccu tanti soluzziòni !

L’amici e i “portabbòrsi”…     n’esèrcitu da’ggènti

ca fànu ‘mmenz’e strati          li sò dibattimenti !

Ma a Gela u post’a Sinnicu      ormài è un “ternu a lottu”!

cci prova n’àttru dottu…      e semm’arrivati a ottu !

Mancu ti giri i spaddri…        cci sù nutìzzii novi !

cci provanu ormai tutti:      …e semmu junti a novi !

Cchi manu ni capìddri          lu Sinnacu Fasulu

di fari ancora u Sinnacu…        nun è tantu sicuru…

E mentri, comu i funghi,      li candidati spuntanu…

sunnu cchiù’ssai i politici        da genti ca si cuntanu….

Mentr’ ‘o “cani a sei zampi”        si’cci’astutà la fiamma

ognunu a chiazza prèdica        ch’è megliu u sò programma.

A pottròna è sempri una        …li candidati ammèci

…gira-vota-e-furrìa            …sùnnu arrivati a deci !

…E s’aspittava l’ùnnici            pirchì a lu Cumùni

si dissi: Ormai cci’avèmmu         na squàtra di palluni !

Ma se s’arriva a dudici          chissu è un santu misteru !

sù dudici l’apostoli          di lu santu vangelu !

   Pon’ìri a pridicàri…          chiss’è la sò missiòni…

ppi’ li probblem’e Gela         lu Verbu è a suluzziòni !

Appò  a lu ristoranti        quannu Crocetta vèna

pònnu ‘iri a fari assèmi           puru l’”urtima cena”.

Crocetta assuntu in altu         ddrà’ncapu a la Reggiòni…

ogni tantu risùscita…      e torna ni sti zzòni

unni lassà a pottròna         c’ora è tantu contèsa

di sti dudici apostoli         ca nun sù di la chiesa.

Ni chiss’ “urtima cena”       a tavula è ‘mpurtanti !

‘rrìva santu Rusariu         e cci’attròva l’attri santi:

sant’Angilu Fasulo          ca vò ristari ancora…

Iachìnu Pillitteri             vò ffari a tutti scola…

san Giuseppi Cosenza       Gela a vò restaurari…

e Maurìzziu Melfa         ca u pienu cci vò’ffàri…

c’è santu Luciu Grecu            ca difènniri la voli…

san Saveriu Di Blàsi          u sò ambienti ‘ava nu cori…

Poi santu Eliu Aranciu       cci vò ‘ddrumàri a luci…

e Mìnicu Missinìsi            a Gela dassi vuci…

ppi’ Bartulu Scrivanu          li cunta sù ‘mpurtanti…

ppi’ sant’Antoniu Giudici         cchi’ machini si và avanti…

san Giuseppi Di Diu           da fabbrica accumènza…

e sant’Antoniu Vintura         cci vò’ddari assistènza…

Se sunnu propriu tanti            sti candidati santi

…cu sùnnu li divòti                ca cci’an’a ddari i voti ?

Co aspetta lu mmiràculu        u sò santu u prèja davèru

ma av’a sapiri ca ùnnici     …‘un’ci’acchiànanu ddrà ‘ncèlu !

 

(4 Maggio 2015 – 62 versi)